Applicatie gebruiksvoorwaarden

1. Relatie tussen jou en Yookr

Door het verbinden met en gebruik van onze Applicaties, verklaar je uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende Gebruiksvoorwaarden van onze Applicatie. De Applicatie is eigendom van Yookr B.V., een Nederlandse vennootschap, gevestigd te Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo, in Nederland. (Hierna "Yookr" of "Wij" genoemd).

De volgende Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden zijn een subset van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. De Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden vervangt enig ander document van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden betreffende de Applicatie.

De Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de Interface Applicaties en Hardware Applicaties. (Verder genoemd "Applicatie")

Een interface applicatie (verder "Interface Applicatie" genoemd) is software die is ontwikkeld door Yookr, met een grafische interface die met name via je Smartphone of je internetbrowser kan worden gebruikt en van waaruit je interactie hebt met de functies die beschikbaar zijn voor jou via de Interface Applicatie en waarmee je kunt jouw gegevens kunt opslaan, bewaren en toegang hebt tot jouw gegevens zoals het identiteit gegevens. De Yookr Interface Applicaties zijn de volgende:

 • Yookr Dashboard;
 • Yookr Smartphone Apps

Een hardware applicatie (verder "Hardware Applicatie" genoemd) is software ontwikkeld door Yookr, ontworpen om een ​​interactie tussen je smartphone en een Yookr apparaat mogelijk te maken. De hardware toepassingen zijn ontworpen om te worden geïntegreerd en aangesloten op een hardware product van derden, waardoor je het product kunt gebruiken en gegevens kunt opslaan, zoals identiteits gegevens in het apparaat.

Als gebruiker erken en bevestig je:

 • Dat je de Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden hebt gekregen, volledig gelezen en begrepen;
 • In het bezit te zijn van de Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden op duurzame media, met name, maar niet beperkt tot, door ze uit te printen;
 • Volwassen te zijn en bewust zijn van wettelijke voorschriften of de bevoegdheid te hebben om deze te ondertekenen;
 • Dat je het recht hebt om de Applicatie te benaderen en gebruiken

Elk bezwaar tegen de Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") zullen worden geïnterpreteerd als een weigering om de voorwaarden te accepteren. INDIEN JE NIET AKKOORD BENT MET DEZE VOORWAARDEN, WORD JE VERZOCHT OM GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE APPLICATIES EN WANNEER NODIG DE APPLICATIES TE DEÏNSTALLEREN.

2. Aanpassing van de Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen onze Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden wijzigen om aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers, aan de evolutie van het juridisch kader of wanneer we onze producten en diensten ontwikkelen of om het even welke gebeurtenis die door Yookr wordt geacht voldoende te zijn om dergelijke wijzigingen te beheren. Elke nieuwe versie van de Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden wordt niet met terugwerkende kracht toegepast, maar vervangt alle vorige Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden je aan de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden te raadplegen en de laatste versie op duurzame media op te slaan.

3. Doel

De Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer je een of meerder applicaties download, installeert en/of gebruikt. Door gebruik te maken van een Applicatie, kunnen in bepaalde gevallen ook andere voorwaarden van toepassing zijn als:

4. Vereisten om Applicaties te gebruiken, downloaden en updaten

a. Interface Applicatie

Je dient de Applicatie op persoonlijke media te downloaden voordat je hem gebruikt. Dit medium kan je persoonlijke Smartphone of de webbrowser van je computer zijn. De Internet verbinding die benodigd is om de Interface Applicatie te downloaden en gegevens te versturen naar de servers van Yookr, zijn je eigen verantwoordelijkheid. Sommige Applicaties kunnen gebruikt worden zonder internetverbinding. De kwaliteit van de Internet verbinding en de snelheid van de processor in je Smartphone of computer zijn essentiële elementen om de Interface Applicatie te kunnen gebruiken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Het downloaden van een Interface Applicatie mag niet beschouwd worden als een aanname dat uw Smartphone of computer compatibel is met de Applicatie en/of een ander product van Yookr. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de Interface Applicatie geschikt is voor je Smartphone of computer.

Om de interface applicatie te downloaden dien je dient akkoord te gaan met de voorwaarden die zijn verbonden aan de online winkel die je gebruikt .

De update van de Interface Applicaties is ingericht in overeenstemming met de update policy van de fabrikant van de Smartphone of computer en/of de fabrikant van uw besturingssysteem. Hierbij informeren wij u dat de Interface Applicatie update substantiële wijzigingen kan bevatten van (1) de Interface Applicatie en/of (2) functionaliteit die beschikbaar is via de Interface Applicatie. Wij kunnen de continuïteit en de continuïteit van alle functionaliteit die via de Interface Application beschikbaar is, niet garanderen. Deze kunnen afwijken afhankelijk van waar je downloadt of verbindt met de Interface Applicatie.

b. Hardware Applicatie

Als je een product van Yookr activeert kan het zijn dat je al gebruik maakt van een Hardware Applicatie.

Hardware Applicaties worden regelmatig automatisch bijgewerkt. Updates kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Als je niet wilt dat je product wordt bijgewerkt, dien je deze los te koppelen van de Interface Applicatie en elke verbinding tussen het product en het internet verbreken. Sommige functies en functionaliteit zijn dan mogelijk niet langer beschikbaar.

Je wordt op de hoogte gesteld van de het volgende:

 • Een update van de Hardware Applicatie aanzienlijke aanpassing van de Hardware Applicatie en/of van de product eigenschappen en functionaliteit kan omvatten.
 • Yookr kan om welke redenen ook updates van de Hardware Applicatie stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Wij kunnen niet de continuïteit van de Hardware Applicatie en de continuïteit van elke functie en functionaliteit die beschikbaar is via de Hardware Applicatie garanderen. Ze kunnen afwijken van waar je downloadt of verbindt met de interface applicatie.

5. Gebruik van de Applicaties

Je mag de applicatie downloaden, installeren en gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoowaarden.

Gegevens die je via een Applicatie hebt opgehaald en weergegeven, zijn mogelijk niet juist vanwege een onjuist gebruik van de Applicatie, het product of de Smartphone of computer. 

In het gebruik van de Applicatie mag je niet:

 • Gebruik maken van de Applicatie in strijd met wet of regelgeving, rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten, privacy, enz.;
 • Handelen op een manier, die Yookr, haar geaffilieerde partners of gebruikers van onze Applicaties, producten en Diensten zal schaden;
 • Frauduleuze gegevens in of via de Applicatie toevoegen;
 • Fraudeleuze gegevens in de Applicatie toevoegen of op de servers van Yookr zetten;
 • De goede werking van de Applicatie belemmeren of verstoren of de Applicatie gebruiken op een manier die in strijd is met eventuele rechten van derden of andere partijen;
 • Activiteiten uitvoeren en / of gebruik maken van een methode waarmee gegevens van onze servers kunnen worden opgehaald, met inbegrip van gegevensschrapen, data-ophalen, webcrawling van de website of onze database, waardoor directe of indirecte migratie en / of duplicatie van een belangrijk deel van de gegevens en Diensten mogelijk is die vanaf de website toegankelijk zijn;
 • De Applicatie onderzoeken, scannen en technisch analyseren;
 • Testen op beveiligingslekken, prestaties en functionaliteit van de Applicatie om andere redenen dan die welke strikt noodzakelijk zijn om de Applicatie te gebruiken;
 • Schending van eventuele beveiligingsmaatregelen die door Yookr in de Applicatie zijn uitgevoerd;
 • Onwettige middelen gebruiken om welke authenticatiemethode dan ook die door Yookr is geïmplementeerd, te overtreden om de verbinding te maken met de Applicatie en/of de verkoopmodule;
 • Toegang krijgen tot een gedeelte van de Applicatie dat niet specifiek toegankelijk is voor jou of voor het normale gebruik van de Applicatie.

6. Fair Use Policy

De Fair Use Policy van Yookr heeft als doel om excessief gebruik van de Backend systemen te voorkomen, zodat we alle gebruikers een optimale Applicatie beleving kunnen geven. De Fair Use Policy is er dus niet op gericht om de gebruiker te beperken in zijn mogelijkheden, maar om extreme situaties te voorkomen. 

Om die reden zijn er geen harde limieten gesteld aan het gebruik van de Applicatie, maar wordt door middel van monitoring de performance van onze systemen bewaakt. Indien er vanuit de monitoring buitensporig gebruik van onze systeembronnen gedetecteerd wordt, zullen we de betreffende gebruiker informeren om maatregelen te kunnen nemen om het excessief gebruik van de Applicatie te stoppen. In extreme situaties of indien de gebruiker na deze informatie verzuimt om het excessief gebruik van de Applicatie te stoppen, hebben we de mogelijkheid om de betreffende apparaten te deactiveren of in het uiterste geval de gebruiker te deactiveren.

7. Connectie en identificatie

Sommige functies en delen van de Website kunnen identificatie vereisen via een account.

Identificatie via een account wordt aangevraagd voor elke verbinding, toegang en gebruik van een Interface Applicatie.

Door te verbinden met een Interface Applicatie en een product, identificeer je jezelf als de gebruik van het product. Deze verbinding geeft je de mogelijkheid:

 • Gegevens die door het product verzameld worden te koppelen met je account;
 • Toegang te krijgen tot je gegevens via de grafische interface van de Interface Applicatie;
 • Om je persoonlijke gegevens op te slaan in ons datacenter in overeenstemming met onze Privacy Policy.

Mocht je een account aanmaken, dan word je gevraagd een aantal vereisten te volgen om te vermijden dat een derde toegang krijgt tot jouw account. Daarom moet je controleren of je wachtwoord voldoende beveiligd is (samengesteld uit voldoende karakters, hoofdletters en kleine letters, speciale karakters en alfanumerieke tekens, enz.), dien je uit te loggen als je de sessie of Applicatie verlaat. Toegang tot je account en/of andere middelen tot je beschikking om verbinding te maken met de Applicatie vallen onder je eigen aansprakelijkheid. Wij herinneren je eraan dat toegang tot je account toegang biedt tot je persoonlijke gegevens. We raden je sterk aan om in de Applicatie de functionaliteit te activeren om een tweede wachtwoordbeveiliging toe te voegen.

Elke verbinding met je account van een derde partij waar u vooraf toestemming voor hebt gegeven, is je eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor alle persoonsgegevens die aan een of meerdere partijen worden meegedeeld via een machtiging die je impliciet of expliciet aan één of meerdere partijen hebt gegeven. Het verlaten van de applicatie zonder uit te loggen of geen tweede wachtwoordbeveiliging toe te voegen, moet beschouwd worden als een impliciete machtiging.

Om de toegang via het elektronische systeem te vergemakkelijken, herinneren wij je eraan dat uw identificatie via het gebruik van Cookies geautomatiseerd kan worden.

8. Intellectuele Eigendom

a. Applicatie Interface

Wanneer je een Interface Applicatie downloadt, installeert en/of gebruikt, geven wij, of een derde partij die speciaal hiervoor is aangewezen, jou het persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-onderliggende, niet-exclusieve gebruiksrecht, strikt beperkt tot het doel van deze overeenkomst en het land van waaruit je verbinding maakt met de Applicatie. 

Deze licentie geeft u geen recht op het onderzoeken van de werking van een deel of de gehele Applicatie via reverse engineering, extractie, decompileren te onderzoeken of om verbeteringen, wijzigingen, marketing, verhuur, licentiering of vertaling van de gehele Applicatie of een deel van de Applicatie uit te voeren.

Tenzij anders vermeld, kan het recht dat hierbij is verleend, van toepassing zijn op updates van de Interface Applicatie. Sommige functionaliteiten of functies kunnen echter een specifieke licentie vereisen, vooral als deze functionaliteit of functie door derde partijen is gemaakt en geïntegreerd is in de applicatie.

b. Hardware Applicatie

Wanneer je een Hardware Applicatie gebruikt, geven wij of een derde partij die hiervoor specifiek is aangewezen een persoonlijke licentie van de Hardware Applicatie die is opgenomen in en bevestigd aan uw Yookr Product (geïdentificeerd door het serienummer), overdraagbaar en toewijsbaar aan een nieuwe gebruiker van het product voor een normaal gebruik van het product en het land van waaruit je de toepassing of een van de updates daarvan verbindt en gebruikt. Je wordt hierbij op de hoogte gesteld van het feit dat de Hardware Applicatie niet aan jou wordt verkocht en uw rechten die daaraan verbonden zijn strikt beperkt blijven tot deze licentie.

Deze licentie geeft u geen recht op het onderzoeken van de werking van een deel of de gehele Hardware Applicatie via reverse engineering, extractie, decompileren te onderzoeken of om verbeteringen, wijzigingen, marketing, verhuur, licentiering of vertaling van de gehele Hardware Applicatie of een deel van de Hardware Applicatie uit te voeren. 

c. Visuele Elementen van de Applicatie

De applicatie bestaat uit elementen zoals tekst, interfaces, foto's, grafieken, afbeeldingen, handelsmerken, logo's, grafieken, design, muziek, kunstwerken, computercode, software, lettertypes of enig ander element dat alle intellectuele eigendomsrechten bevat, eigendom, is van Yookr of in licentie gegeven aan Yookr om in de Applicatie opgenomen te worden. (Hierna 'Applicatie Element' genoemd)

Deze licentie geeft je niet het recht om de werking van het Applicatie Element via reverse engineering, extractie, decompilatie, wijziging, marketing, verhuur, licentie, vertaling van de Website te ondernemen.

Elk gebruik van een deel of de gehele Applicatie dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden vereist onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

9. Functionaliteit van derde partijen

We kunnen functionaliteit of functies die door derde partijen zijn ontwikkeld en gemaakt binnen de applicatie gebruiken om extra functionaliteit en functies te bieden. Je kunt de voorwaarden van de derde partijn accepteren bij gebruik van deze functionaliteit of functie. Als derde partij bij dit contract zijn wij niet aansprakelijk voor enig gebruik en direct of indirect gevolg van het gebruik van deze functionaliteit of functie.

10. Gegevens Bescherming

Bij Yookr is de bescherming van de privacy van onze gebruikers van het grootste belang. Je kunt onze Policy ten aanzien van Data Bescherming en onze Privacy Policy lezen.

We kunnen delen van jouw persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan wanneer je ons product, de Website een Applicatie of een een Applicatie functie gebruikt. Als persoonlijke gegevens wordt beschouwd informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is degene die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens dient te worden uitgevoerd met jouw voorafgaande en vrijwillige toestemming.

Wij geven je het recht op toegang tot en het recht om eventuele gegevens over jou te corrigeren door contact op te nemen met onze service afdeling:

Per post: Yookr - Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo

Per email: info@yookr.org

Je kunt ten te allen tijde, tegen legitieme redenen die verband houden met je specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die betrekking hebben op jou.

11. Data Hosting

Door gebruik te maken van een product of Interface Applicatie van Yookr geef je Yookr, of een derde partij die voor dit doel is aangewezen, toestemming gegevens verzamelen en op te slaan die verband houden met het gebruik van het product of Interface Applicatie. Je hebt geen oneindige toegang tot je gegevens, omdat wij u niet kunnen garanderen dat jouw gegevens voor altijd beschikbaar zullen zijn. Daarom raden wij je aan om regelmatig een backup te maken van de gegevens waar de Interface Applicaite die mogelijheid biedt.

12. Garanties

Het volgende heeft betrekking op:

 • De Website
 • De Applicaties
 • De Hosting diensten
 • De API
 • Alle verbeteringen op bovenstaande.

Het volgende heeft geen betrekkingop:

 • De Producten

Tenzij vereist door een verplichte wettelijke bepaling, worden de website, de applicaties, de hostingdiensten, de API en verbeteringen van het bovenstaande (hierna de "elementen") op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis verstrekt. YOOKR MAAKT EN GEBRUIKER ONTVANGT, IN RELATIE TOT DE ELEMENTEN GEEN ANDERE GARANTIE, EXPRESS OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. WE BELOVEN NOOIT DAT DE ELEMENTEN OF ENIGE INHOUD VAN DE DIENST OF KENMERKEN VAN HET THEMA, INCLUSIEF ENIGE INFORMATIE EN DOCUMENTEN DIE U VERKOCHT ZIJN, ZIJN GEVRIJWAARD VAN FOUTEN OF DEFECTEN, OF DAT DEZE WORDEN GECORRIGEERD.

YOOKR VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE DIRECT OF INDIRECT GELEDEN DOOR JOU, IN VERBAND MET OF VERWANTE AAN JOUW GEBRUIK VAN ALLE ELEMENTEN. JE HEBT ZELF DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELEMENTEN. JOUW ENIGE RECHT TEGEN YOOKR VOOR ALLE ONTEVREDENHEID OF DECEPTIE MET HET GEHEEL OF DEEL VAN HET ELEMENT OF DE INHOUD, DIRECT OF INDIRECT DAARMEE VERBONDEN, IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN HET ELEMENT. DEZE BEPERKING VAN DE ONTVANKELIJKHEID IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN ZONDER WELKE DE PARTIJEN NIET TOT EEN OVEREENKOMST ZOUDEN ZIJN GEKOMEN.

13. Algemene Bepalingen

a. Scope van de overeenkomst

De Yookr Website Gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. De Yookr Website Gebruiksvoorwaarden, vervangen voor deze onderwerpen elk ander document van Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. Deze versie van de Yookr Website Gebruiksvoorwaarden vormt de volledige overeenkomst tussen ons en annuleert en vervangt eventuele eerdere voorwaarden voor dit onderwerp.

b. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bepaald door een bevoegde rechter, dan wordt het ongeldige of onafdwingbare gedeelte of de bepaling als ongeschreven beschouwd.

c. Verwerping

Elke niet uitoefening of vertraging van het uitoefenen van enig recht, kracht of voorrecht krachtens deze Overeenkomst mag niet gezien worden als een afstand doen; evenmin zal gedeeltelijke uitoefening van enig recht, bevoegdheid of voorrecht enige andere of verdere uitoefening ervan uitsluiten.

d. Bewijs – Electronische communicatie

Eventuele kennisgeving en communicatie tussen Yookr en jou kan gerealiseerd worden door middel van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mails. U verleent hierbij uw uitdrukkelijke toestemming om via je Yookr account op electronische wijze te communiceren.

e. Regelgeving – Geschillen beslechting

In geval van eventuele controverse of geschillen tussen Yookr en jou die voortvloeien uit het gebruik van of in verband met Producten en Diensten (zoals onze Website, API, Applicatie, enz.) die door Yookr worden geleverd, zullen de partijen onmiddellijk proberen in goed vertrouwen en voordat gerechtelijke handeling plaats vindt, het geschil op te lossen door alternatieve geschillenbeslechting.

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, zullen deze Yookr Website Gebruiksvoorwaarden en alle daarmee verband houdende zaken, inclusief alle geschillen, worden geregeld door de wetten van Nederland en worden geregeld in de rechtbank van Roermond (Nederland).

De partijen kunnen overeenkomen hun geschil op te lossen overeenkomstig Richtlijn 2013/11 / UE van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen en Verordening (EU) nr. 524/2013 van de Europese Unie Parlement en Raad van 21 mei 2013 online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen.