API Gebruiksvoorwaarden

1. Relatie tussen jou en Yookr

Door te verbinden met en het gebruik van onze applicatie programma Interface (hierna "API"), verklaar je uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende API Gebruiksvoorwaarden. De API is de eigendom van Yookr B.V., een Nederlandse vennootschap, gevestigd te Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo, hierna "Yookr" of "Wij" genoemd.

De volgende Yookr API Gebruiksvoorwaarden zijn een subset van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. De Yookr Applicatie Gebruiksvoorwaarden vervangt enig ander document van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden betreffende de Applicatie. 

Als gebruiker van onze API erken en bevestig je:

 • Dat je de Yookr API Gebruiksvoorwaarden hebt gekregen, volledig gelezen en begrepen;
 • In het bezit te zijn van de Yookr API Gebruiksvoorwaarden op duurzame media, met name, maar niet beperkt tot, door ze uit te printen;
 • Volwassen te zijn en bewust zijn van wettelijke voorschriften of de bevoegdheid te hebben om deze te ondertekenen;
 • Dat je het recht hebt voor toegang tot de API en deze te gebruiken.

Elk bezwaar tegen de Yookr API Gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") zullen worden geïnterpreteerd als een weigering om de voorwaarden te accepteren. INDIEN JE NIET AKKOORD BENT MET DEZE VOORWAARDEN, WORD JE VERZOCHT OM GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE API.

2. Modification of the Yookr API Terms of Use

Wij kunnen onze Yookr API Gebruiksvoorwaarden wijzigen om aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers, aan de evolutie van het juridisch kader of wanneer we onze producten en diensten ontwikkelen of om het even welke gebeurtenis die door Yookr wordt geacht voldoende te zijn om dergelijke wijzigingen te beheren. Elke nieuwe versie van de Yookr API Gebruiksvoorwaarden wordt niet met terugwerkende kracht toegepast, maar vervangt alle vorige Yookr API Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden je aan de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden te raadplegen en de laatste versie op duurzame media op te slaan.

3. Doel

De API Gebruiksvoorwaarden vzijn van toepassing wanneer u verbinding maakt met en/of onze API gebruikt. Met onze API kunt u gegevens van jou uitwisselen met Yookr of met gebruikers van de Producten en Diensten van Yookr.

Bij Yookr is de bescherming van de privacy van onze gebruikers van het grootste belang. Je kunt onze Policy ten aanzien van Data Bescherming en onze Privacy Policy lezen.

4. Gebruik van de API

Je mag de API gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoowaarden. Voor elk ander gebruik is uitdrukkelijk de voorafgaande toestemming van Yookr nodig. Bij het gebruik van de API mag je niet:

 • Gebruik maken van de API in strijd met wet of regelgeving, rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten, privacy, enz.;
 • Handelen op een manier, die Yookr, haar geaffilieerde partners of gebruikers van onze Applicaties, producten en Diensten zal schaden;
 • Frauduleuze gegevens in of via de API toevoegen;
 • Fraudeleuze gegevens in de Applicatie toevoegen of op de servers van Yookr zetten;
 • De goede werking van de API belemmeren of verstoren of de API gebruiken op een manier die in strijd is met eventuele rechten van derden of andere partijen;
 • Activiteiten uitvoeren en / of gebruik maken van een methode waarmee gegevens van onze servers kunnen worden opgehaald, met inbegrip van gegevensschrapen, data-ophalen, webcrawling van de API of onze database, waardoor directe of indirecte migratie en/of duplicatie van een belangrijk deel van de gegevens en Diensten mogelijk is die vanaf de API toegankelijk zijn;
 • De API onderzoeken, scannen en technisch analyseren;
 • Testen op beveiligingslekken, prestaties en functionaliteit van de API om andere redenen dan die welke strikt noodzakelijk zijn om de API te gebruiken;
 • Schending van eventuele beveiligingsmaatregelen die door Yookr in de API zijn uitgevoerd;
 • Onwettige middelen gebruiken om welke authenticatiemethode dan ook die door Yookr is geïmplementeerd, te overtreden om de verbinding te maken met de API en/of de verkoopmodule;
 • Toegang krijgen tot een gedeelte van de API dat niet specifiek toegankelijk is voor jou of voor het normale gebruik van de API.

We kunnen, voor een al of niet beperkte periode, stoppen met het toestaan ​​dat je de API gebruikt in overeenstemming met de volgende bepaling.

5. Fair Use Policy

De Fair Use Policy van Yookr heeft als doel om excessief gebruik van de Backend systemen te voorkomen, zodat we alle gebruikers een optimale Applicatie beleving kunnen geven. De Fair Use Policy is er dus niet op gericht om de gebruiker te beperken in zijn mogelijkheden, maar om extreme situaties te voorkomen. 

Om die reden zijn er geen harde limieten gesteld aan het gebruik van de API, maar wordt door middel van monitoring de performance van onze systemen bewaakt. Indien er vanuit de monitoring buitensporig gebruik van onze systeembronnen gedetecteerd wordt, zullen we de betreffende gebruiker informeren om maatregelen te kunnen nemen om het excessief gebruik van de API te stoppen. In extreme situaties of indien de gebruiker na deze informatie verzuimt om het excessief gebruik van de API te stoppen, hebben we de mogelijkheid om de betreffende apparaten te deactiveren of in het uiterste geval de gebruiker te deactiveren.

6. Connectie en identificatie

Identificatie via een persoonlijk account is benodigd voor elk gebruik van de API. Dergelijke toegang zal een token genereren. Dit account moet door een enkele persoon of door een enkel bedrijf worden gebruikt. Bij gebruik van onze producten of diensten door een vennootschap, moet elke entiteit (filiaal, vestiging, uitbreiding, enz.) zijn eigen account bezitten, ongeacht de rechtsvorm of hierarchie. Alle informatie die aan ons wordt verstrekt moet de realiteit weerspiegelen.

Je gaat ermee akkoord dat we alle benodigde controles en inspecties over dergelijke informatie mogen uitvoeren. Wij garanderen echter niet dat de door ons verstrekte informatie foutloos en of up-to-date is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige onjuiste informatie die aan ons wordt verstrekt.

Mocht je een account aanmaken, dan word je gevraagd een aantal vereisten te volgen om te vermijden dat een derde toegang krijgt tot jouw account. Daarom moet je controleren of je wachtwoord voldoende beveiligd is (samengesteld uit voldoende karakters, hoofdletters en kleine letters, speciale karakters en alfanumerieke tekens, enz.), dien je uit te loggen als je de sessie verlaat. Toegang tot je account en/of andere middelen tot je beschikking om verbinding te maken met de API vallen onder je eigen aansprakelijkheid. Je mag derden geen toegang geven tot je account.

Als je vermoed of denkt dat een derde partij toegang heeft tot de API via jouw account, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. In die omstandigheden dien je alle redelijke inspanningen doen om deze toegang te beëindigen. Indien gewenst kunnen wij je een nieuwe toegang toestaan, zodat je de API verder kunt gebruiken.

Wij kunnen je, voor een al of niet beperkte periode, weigeren om de API te gebruiken als we vermoeden dat je account gebruikt wordt in een frauduleuze actie. Om toegang tot het elektronische systeem te vergemakkelijken, herinneren wij je eraan dat identificatie door middel van cookies kan worden geautomatiseerd.

7. Intellectual Property

Wanneer je een verbinding maakt met of gebruik maakt van de API, geven wij, of een derde partij die speciaal hiervoor is aangewezen, jou het persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-onderliggende, niet-exclusieve gebruiksrecht, strikt beperkt tot het doel van deze overeenkomst en het land van waaruit je verbinding maakt met de API.

Dit gebruiksrecht wordt je verleend voor een periode die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de API en we kunnen het gebruiksrecht op elk moment intrekken.

Dit gebruiksrecht geeft je geen recht op het onderzoeken van de werking van een deel of de gehele Website of API via reverse engineering, extractie of decompileren om verbeteringen, wijzigingen, marketing, verhuur, licentiering of vertaling van de gehele API of een deel van de API uit te voeren. Dit betreft ook de data die via de API verkregen kan worden. 

Je gaat ermee akkoord dat het recht dat op het gebruik van de API je niet het recht geeft om de gegevens verkregen via de API te verkopen. Elk gebruik van de API of de bijbehorende gegevens die niet geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Yookr API Gebruiksvoorwaarden, vereist de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van ons en/of de gebruikers van de producten en Diensten van Yookr.

8. Duur – Beëindiging

Het gebruik van onze API is afhankelijk van het licentiemodel dat je bij Yookr afneemt. Het gebruik van de API houdt echter in dat dit kosten met zich mee brengt voor Yookr. Daarom kunnen we limieten en beperkingen vaststellen voor het gebruik van de API. Op jou verzoek zullen wij jou dergelijke grenzen en beperkingen mededelen.

Als je de limieten voor gebruik overschrijdt of het gebruik in strijd is met deze limieten en beperkingen, zullen wij je vragen om een deel van de kosten te dragen. Als er een dergelijke gebeurtenis optreedt, zullen we je de overschrijdende limieten en beperkingen en de kosten daarvan mededelen alvorens enige kosten in rekening te brengen.

Als je na het verstrijken van een periode van dertig (30) dagen niet voldoet aan de limieten en beperkingen die zijn gegeven of als je niet akkoord gaat met de kosten die je toegang tot onze API inhouden, behouden wij het recht om je toegang tot onze API in te trekken.

Ook kunnen we jouw toegang tot de API onttrekken als je gebruik maakt van de API in strijd met wet of regelgeving, rechten van derden, als het gebruik van de API de correcte werking van de API in gevaar kan brengen of in geval van een vermoeden dat een derde partij via jouw account verbinding maakt met onze API.

Elke partij kan deze Overeenkomst opzeggen op welke wijze dan ook, met een minimum van dertig (30) dagen voorafgaande kennisgeving. Als zodanig garanderen deze Gebruiksvoorwaarden geen permanente en onbeperkte toegang tot de API.

9. Gebruik van Yookr handelsmerken en foto's van onze producten

Wij staan ​​het gebruik van (1) onze handelsmerken toe, (2) de foto's en media die hiervoor beschikbaar zijn (3) hyperlinks naar onze website (hierna de "geautoriseerde inhoud") door een website eigenaar, elke API gebruiker en eventuele sociale media Gebruiker (hierna de "geautoriseerde gebruiker"). De hiervoor genoemde rechten zijn beperkt voor informatieve doeleinden op internet, in overeenstemming met de aanwezigheid en / of mededeling en / of opmerkingen van eventuele gerelateerde informatie die direct of indirect aan producten en Diensten van Yookr (hierna de "Informatie") zijn gekoppeld. Elk ander gebruik van de Geautoriseerde Inhoud die niet uitdrukkelijk is toegestaan, vereist onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

Je dient de volgende beperkingen te accepteren overeenkomstig het gebruik van de geautoriseerde inhoud:

 • Je mag geen geautoriseerde inhoud vervalsen, met inbegrip van onvolledige of onjuiste citaten en je zult voldoen aan elke presentatie standaard die is gekoppeld aan de geautoriseerde inhoud;
 • Wij kunnen, om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande melding aan jou, een verzoek indienen om uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur de gehele of gedeeltelijke geautoriseerde inhoud te verwijderen;
 • Door gebruik te maken van de geautoriseerde inhoud, mag je geen andere relatie, dan die van de voorwaarden, tussen jou en Yookr voorstellen. Elk gebruik van de geautoriseerde inhoud dient geen verwarring tussen de producten en Diensten van Yookr en jouw media, producten en diensten te creëren. De volgende lijst zijn voorbeeld van niet toegestaan gedrag met betrekking tot de Geautoriseerde Inhoud: het gebruik van Geautoriseerde Inhoud als naam van een mobiele applicatie, een social media pagina of voor een presentatie als de Geautoriseede Inhoud het belangrijkste element , domeinnaam, etc. daar in is.
 • U mag de volgende verklaring gebruiken: "[Naam van uw applicatie] is verbonden met de Yookr API. Dit betekent niet dat Yookr [Naam van uw applicatie] onderschrijft ".

10. Gegevens Bescherming

Je mag enkel gegevens verzamelen via ons datacenter met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers van de producten en Diensten van Yookr die deze gegevens betreft. Je dient de gebruikers van de producten en Diensten van Yookr te informeren over het doel van deze gegevens overdracht. De bewijslast voor dergelijke toestemming ligt bij jou. Op elk moment kun je kunt ons alle relevante documentatie over de procedures en middelen die u heeft uitgevoerd laten toekomen, zodat je kunt voldoen aan onze Policy ten aanzien van gegevensbescherming en onze Privacy Policy.

We kunnen delen van jouw persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan wanneer je onze Website gebruikt, de API gebruikt of een account aanmaakt. Als persoonlijke gegevens wordt beschouwd informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is degene die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens dient te worden uitgevoerd met jouw voorafgaande en vrijwillige toestemming.

Wij geven je het recht op toegang tot en het recht om eventuele gegevens over jou te corrigeren door contact op te nemen met onze service afdeling:

Per post: Yookr - Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo

Per email: info@yookr.org

Je kunt ten te allen tijde, tegen legitieme redenen die verband houden met je specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die betrekking hebben op jou.

11. Garanties

Het volgende heeft betrekking op:

 • De Website
 • De Applicaties
 • De Hosting diensten
 • De API
 • Alle verbeteringen op bovenstaande.

Het volgende heeft geen betrekkingop:

 • De Producten

Tenzij vereist door een verplichte wettelijke bepaling, worden de website, de applicaties, de hostingdiensten, de API en verbeteringen van het bovenstaande (hierna de "elementen") op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis verstrekt. YOOKR MAAKT EN GEBRUIKER ONTVANGT, IN RELATIE TOT DE ELEMENTEN GEEN ANDERE GARANTIE, EXPRESS OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. WE BELOVEN NOOIT DAT DE ELEMENTEN OF ENIGE INHOUD VAN DE DIENST OF KENMERKEN VAN HET THEMA, INCLUSIEF ENIGE INFORMATIE EN DOCUMENTEN DIE U VERKOCHT ZIJN, ZIJN GEVRIJWAARD VAN FOUTEN OF DEFECTEN, OF DAT DEZE WORDEN GECORRIGEERD.

YOOKR VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE DIRECT OF INDIRECT GELEDEN DOOR JOU, IN VERBAND MET OF VERWANTE AAN JOUW GEBRUIK VAN ALLE ELEMENTEN. JE HEBT ZELF DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELEMENTEN. JOUW ENIGE RECHT TEGEN YOOKR VOOR ALLE ONTEVREDENHEID OF DECEPTIE MET HET GEHEEL OF DEEL VAN HET ELEMENT OF DE INHOUD, DIRECT OF INDIRECT DAARMEE VERBONDEN, IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN HET ELEMENT. DEZE BEPERKING VAN DE ONTVANKELIJKHEID IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN ZONDER WELKE DE PARTIJEN NIET TOT EEN OVEREENKOMST ZOUDEN ZIJN GEKOMEN.

12. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die is gekoppeld aan het beoogde gebruik van de API, de procedures, functionaliteit en ontwikkelingen die betrekking hebben op de API, die op een of ander manier door een partij aan de andere worden overgedragen en doorgegeven, zijn vertrouwelijk. Partij zal (1) op geen enkel moment van de informatie gebruik maken, tenzij het strikt noodzakelijk is voor het vervullen van het doel. (2) Niet de informatie te kopiëren, tenzij het strikt noodzakelijk is voor het vervullen van het doel. (3) Dergelijke informatie of informatie die daaruit voortvloeit niet delen met een derde persoon, behalve met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de vertegenwoordigende partij (4) De vertegenwoordigende partij binnen de kortst mogelijke tijd van een inbreuk of vermoedelijke inbreuk op deze bepalingen te informeren. De bovenstaande bepaling is niet van toepassing op informatie die openbaar bekend was of bekend is geworden zonder inbreuk op deze sectie.

13. Algemene Bepalingen

a. Scope van de overeenkomst

De Yookr Website Gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. De Yookr Website Gebruiksvoorwaarden, vervangen voor deze onderwerpen elk ander document van Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. Deze versie van de Yookr Website Gebruiksvoorwaarden vormt de volledige overeenkomst tussen ons en annuleert en vervangt eventuele eerdere voorwaarden voor dit onderwerp.

b. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bepaald door een bevoegde rechter, dan wordt het ongeldige of onafdwingbare gedeelte of de bepaling als ongeschreven beschouwd.

c. Verwerping

Elke niet uitoefening of vertraging van het uitoefenen van enig recht, kracht of voorrecht krachtens deze Overeenkomst mag niet gezien worden als een afstand doen; evenmin zal gedeeltelijke uitoefening van enig recht, bevoegdheid of voorrecht enige andere of verdere uitoefening ervan uitsluiten.

d. Bewijs – Electronische communicatie

Eventuele kennisgeving en communicatie tussen Yookr en jou kan gerealiseerd worden door middel van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mails. U verleent hierbij uw uitdrukkelijke toestemming om via je Yookr account op electronische wijze te communiceren.

e. Regelgeving – Geschillen beslechting

In geval van eventuele controverse of geschillen tussen Yookr en jou die voortvloeien uit het gebruik van of in verband met Producten en Diensten (zoals onze Website, API, Applicatie, enz.) die door Yookr worden geleverd, zullen de partijen onmiddellijk proberen in goed vertrouwen en voordat gerechtelijke handeling plaats vindt, het geschil op te lossen door alternatieve geschillenbeslechting.

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, zullen deze Yookr Website Gebruiksvoorwaarden en alle daarmee verband houdende zaken, inclusief alle geschillen, worden geregeld door de wetten van Nederland en worden geregeld in de rechtbank van Roermond (Nederland).

De partijen kunnen overeenkomen hun geschil op te lossen overeenkomstig Richtlijn 2013/11 / UE van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen en Verordening (EU) nr. 524/2013 van de Europese Unie Parlement en Raad van 21 mei 2013 online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen.