Yookr Diensten Algemene voorwaarden

Yookr Diensten Algemene Voorwaarden

1. Relatie tussen jou en Yookr.

Door het gebruiken van onze Websites, onze Applicaties, onze Producten en diensten of onze Application Program Interface (verder genoemd "Diensten", verklaar je expliciet dat je akkoord bent met de onderstaande Yookr Diensten Algemene Voorwaarden.

De Yookr Diensten Algemene Voorwaarden zijn bindend en vormen een contract tussen jou en Yookr. Yookr is een Nederlands bedrijf, kantoor houdende te Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC, Venlo (verder genoemd "Yookr" of "We").

De Yookr Diensten Algemene Voorwaarden bestaan uit:

Onze producten dienen gebruikt te worden volgens de bijgeleverde gebruikers handleiding. 

Als een gebruiker van de Yookr Diensten, bevestig en garandeer je:

  • Dat je een kopie van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden hebt ontvangen en gelezen;
  • Dat je in het bezit bent van de Yookr Diensten Algemene voorwaarden op duurzame media, speficiek maar niet gelimiteerd tot een uitgeprinte versie; Duurzame media betekent elk willekeurig instrument dat de mogelijkheid geeft tot opslaan van informatie voor een peridoe die geschikt is voor het doel van de informatie en die de mogelijkheid geeft om de informatie onveranderd te reproduceren;
  • Dat je de leeftijd hebt of bevoegd bent om van de Diensten gebruik te maken in het land waarin je woont;
  • Dat je akkoord ben met en geen bezwaar hebt met enige clausule van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden;
  • Dat door het gebruiken van alle of een deel van de Diensten, geen bezwaar hebt tegen enige clausule of onderdeel van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden;

Elk bezwaar of betwisting van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden (verder "Diensten" genoemd) kan geïnterpreteerde worden als een weigering om akkoord te gaan met de voorwaarden. ALS JE HET NIET EENS BENT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, WORDT JE VERZOCHT OM GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN.

2. Aanpassing van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden

Partijen begrijpen dat Yookr het recht heeft om de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, vanwege wijzigingen in de wet of enige toepasselijke regelgeving, wijzigingen in onze Diensten of welke gebeurtenis dan ook die Yookr noodzaakt om zulke aanpassingen door te voeren.  Elke nieuwe versie van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden is niet met terugwerkende kracht van toepassing, maar vervangt de voorgaande Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. Wij adviseren je om de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden te raadplegen en de laatste versie op duurzame media op te slaan.

3. Algemen Bepalingen

a. Scheidbaarheid

Indien enige versie van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde instantie, dan wordt enkel het ongeldige of onuitvoerbare deel of versie als niet geschreven beschouwd.

b. Verwerping

Elk gebrek aan uitoefening van of vertraging bij het uitoefenen van enig recht, macht of voorrecht in het kader van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden kan niet als een verwerping ervan gelden.

c. Bewijs – Elektronische communicatie

Elke kennisgeving en communicatie tussen Yookr en u kan geschieden door middel van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mails. U verleent hierbij uw uitdrukkelijke toestemming om u via elektronische communicatie berichten te sturen via je Yookr Account.

d. Regelgeving – Geschillen oplossen

In geval van eventuele controverse of geschillen tussen Yookr en jou die voortvloeien uit of in verband staan met je gebruik van onze Producten en Diensten (zoals onze Website, API, Applicatie, enz.) die door Yookr worden geleverd, zullen de partijen onmiddellijk proberen in goed vertrouwen en voor elke gerechtelijke handeling, het geschil op te lossen door alternatieve geschillenbeslechting.

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, zullen deze Yookr Diensten Algemene Voorwaarden en alle daarmee verband houdende aangelegenheden, inclusief alle geschillen, worden geregeld door de Nederlandse wetgeving en worden geregeld bij de rechtbank van Roermond (Nederland).

De partijen kunnen overeenkomen hun geschil op te lossen overeenkomstig Richtlijn 2013/11 / UE van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 voor alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen en Verordening (EU) nr. 524/2013 van de Europese Unie Parlement en Raad van 21 mei 2013 voor online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen.